MAHREM GÖRÜŞMELER...! ERMENİSTAN ve BARACK OBAMA

06 Nisan 2009


Uluslararası ilişkilerimiz, Türk Dış Politikasının Ermenistan değerlendirmeleri, 24 nisanın yaklaşıyor ve Barack Obama’nın Türkiye’ye geliyor olması bir süre önce Dışişleri Bakanımızın bir televizyon kanalında, ‘’evet Ermenistan’la MAHREM görüşmeler yapıyoruz’’ demesinin, üzerinde dikkatle düşünmemiz gerekmektedir.. Neden mi..? Size Dışişleri Bakanlığımızın internet sitesinden bir bölümü aktarıyorum.


‘’ERMENİ İDDİALARI VE TARİHİ GERÇEKLER

Birinci Dünya Savaşı sonrası,1919-1922 Yılları arasında Osmanlı resmi görevlilerine karşı yürütülen yasal sürecin bir parçası olarak Ermeni iddiaları araştırılmıştır. Yenik Osmanlı İmparatorluğu’na zorla kabul ettirilmiş olan Sevr Antlaşması’na göre Osmanlı Hükümeti’nin “katliamlarla” suçlanan kişileri Müttefik Kuvvetlere teslim etmesi gerekiyordu. Bunu müteakip, 144 üst düzey Osmanlı yetkilisi tutuklandı ve sınır dışı edilerek İngiltere tarafından Malta adasına sürgüne yollandı. Tutuklamalara yol açan bilgiler çoğunlukla yerel Ermeniler ve Ermeni Patrikliği tarafından sağlanmıştı. Sürgündekiler Malta’da gözaltın da tutulurken, Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul’da bulunan ve burada mutlak yetkiye ve güce sahip İngiliz işgal kuvvetleri de sürgündekiler hakkında suçlamada bulunmak üzere her yerde kanıt aramaktaydı.

İngiliz ve Osmanlı arşivlerindeki dokümanter kanıtların incelenmesini İngilizlerce göreve atanmış bir Ermeni bilim adamı olan Haig Khazarian yürüttü. Ne var ki Osmanlı Hükümeti’nin ve Malta’ya sürülen Osmanlı görevlilerinin Ermenilerin öldürülmesi yönünde emir verdiklerini veya teşvik ettiklerini gösteren herhangi bir kanıt bulamadı.

Bunun üzerine, İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Amerikan Hükümeti’nin mutlaka “katliamlar” zamanında derlenmiş çok sayıda dokümanter kanıta sahip olduğunu düşündü. Doğrusu, eğer iddia edilen katliamlar 1915-1917 yılları arasında meydana geldiyse Amerikalıların çok sayıda dokümana sahip olmaları gerekiyordu. Zira, o dönemde Amerikan diplomatik ve konsolosluk görevlileri Türkiye’de serbestçe görevlerini yerine getirmekteydiler. Dahası, aynı zamanda birçok yerde faaliyet gösteren ve misyonerlerden oluşan Nearest Relief Society adlı Amerikan yardım kuruluşuna Osmanlı Hükümeti’nce tehcir esnasında yardım faaliyetlerini yerine getirme müsaadesi verilmişti. Dolayısıyla işlenen suçlara tanıklık etmiş ve Osmanlı resmi görevlilerine karşı kullanılabilecek mahiyette birçok kanıt toplamış olmaları gerekirdi.

Böylece, İngiliz Dışişleri Bakanlığı ümitsizlik içerisinde dikkatini Washington’da bulunan Amerikan arşivlerine çevirdi. 31 Mart 1921 tarihinde Lord Curzon İngiltere’nin Washington Büyükelçisi Sir A.Geddes’e aşağıdaki telgrafı gönderdi:

“Malta’da, Majestelerinin Hükümeti’nin elinde, Ermeni katliamlarına suç ortaklığı ettikleri iddiasıyla tutuklu Türkler bulunmaktadır. Suç kanıtı saptamakta önemli ölçüde güçlük var.. Lütfen Amerika Birleşik Devletleri’nin elinde soruşturma amaçlı olarak bir değeri olabilecek herhangi bir kanıt bulunup bulunmadığını araştırıp belirleyiniz.”
Washington’daki İngiliz Büyükelçiliği bu telgrafa 13 Temmuz 1921 tarihli aşağıdaki yanıtı gönderdi:

“Sayın Lordum, ekibimin bir mensubunun Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nı ziyaret etmiş olduğunu size bildirmek onuruna sahip oldum. Bu katliamlar hususunda Birleşik Devletler Konsoloslarının vermiş olduğu raporları görmesine izin verilmiş...

Saygılarımla bildiriyorum ki Lordum, bu raporlar içerisinde Türklere karşı kanıt olarak kullanılabilecek mahiyette hiçbir husus bulunmamaktaymış...”

Soruşturmaların sonucunda Ermeni iddialarını destekleyecek hiçbir kanıt bulunamadı. Malta’daki iki yıl dört ay süren tutukluluk döneminin ardından sürgün olan tüm Osmanlı yetkilileri yargılanmadan serbest bırakıldılar ve gözaltında tutulan bu kişilere tazminat ödenmedi.

TÜRKİYE ERMENİLERİNİN İÇİNDE YAŞAMAKTA OLDUKLARI DURUM VE KOŞULLAR NELERDİR?

Ermeni milliyetçi propagandacılar zaman, zaman Türkiye Ermenilerinin baskıya maruz bırakıldıklarını iddia ederler. Bu taktiğe yalnızca Türklerin Ermenilere tarih boyunca zulmetmiş olduğu yönündeki iddialarını pekiştirmek üzere değil, Ermeni eylem grupları için de birleştirici bir bağ temin etmek ve yabancı devletlerin Türkiye’nin iç işlerine müdahalesini sağlamak için de başvururlar. Diğer Ermeni iddiaları gibi bu da gerçeklere dayanmamaktadır.

Türkiye’de kanun önünde tüm vatandaşlar eşittir. Hiçbir biçimde ayrım olmaksızın aynı haklardan yararlanırlar ve aynı yükümlülüklere sahiptirler. Bu hak ve özgürlüklerin uygulanması Anayasa’nın garantisi altındadır. Ermeniler de tıpkı diğer Müslüman olmayan dini cemaatler gibi, azınlık statülerinin tanınmış olduğu Lozan Barış Antlaşmasınca kendilerine verilmiş olan ilave koruyucu hükümlerden yararlanırlar.

Bugün Türkiye’de yaşamakta olan 50,000 Ermeni, Türk vatandaşlarından hiçbir şekilde ayrı tutulmamaktadır. Diğer Türk vatandaşları ile aynı hak ve ayrıcalıklara sahip; yaşantıları, özgürlükleri ve mutlulukları yasalarca garanti altına alınmış tam vatandaştırlar. Türkiyeli Ermeniler kendi kiliselerinde ibadetlerini yerine getirmeyi ve kendi okullarında kendi dillerini öğretmeyi sürdürmektedirler. Ermenice gazete, kitap ve dergi yayınlamaktadırlar ve tüm Türk vatandaşlarına açık olanlara katılabildikleri gibi kendi sosyal ve kültürel kurumlarına da sahip bulunmaktadırlar. İstanbul’daki Ermeni cemaati 18 okul, 17 kültürel ve sosyal kuruluş, 3 günlük gazete, 5 süreli yayın, 2 spor kulubü, 57 kilise, 58 vakıf ve 2 hastaneye sahiptir.

Bu bağlamda, Türkiye’de dini azınlıklara ilişkin yasaların geliştirilmesi yönünde de önemli ölçüde ilerleme sağlanmıştır. Ocak 2003’te benimsenen Avrupa Birliği dördüncü uyum paketi, Vakıflar Yasasını değiştirerek Müslüman olmayan dini vakıflar tarafından mülk edinimini kolaylaştırmıştır. Temmuz 2003’de benimsenen altıncı uyum paketi ile de Müslüman olmayan dini vakıflara halen sahip oldukları mülkleri edinimleri için tanınan uygulama süresi uzatılmıştır. Aynı paket, ibadet yerlerine İslam dışındaki dinler ve inançlarca duyulmakta olan gereksinimi karşılamak üzere İnşaat Yasasında da değişiklik yapılmasını sağlamıştır. Ocak 2005 tarihinde benimsenen bir ek madde ile de dini azınlıklara ilişkin konularla ilgilenmekte olan Genel Güvenlik Müdürlüğü’nün görev ve sorumlulukları Valilik ve valilik-altı bürolara aktarılmıştır.

Türkiye çoğunluğu Müslüman nüfusun oluşturduğu laik bir devlettir. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (2004 tarihli) 1380 sayılı önergesinde “bu emsalsiz durumun hoşgörüye ve karşılıklı saygıya dayalı Avrupa demokratik değerlerine bağlılığın bir kanıtı olduğunu” onaylamıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nde, temel bir ilke olarak laiklik, devletin, dini inançları ne olursa olsun vatandaşlarına karşı tarafsız olmasını garanti altına alır.

Türkiye Ermenileri de diğer inançlara mensup Türk vatandaşları gibi, müreffeh ve mesut bir hayat sürmek yolunda, özgür bir toplum olmanın avantajlarından yararlanmaktadırlar. Aralarından pek çoğu varlıklı tüccarlar, sanat dünyasının önde gelen isimleri veya saygın akademisyenlerdir. Türkiye Ermenileri Türk vatandaşı olmaktan gurur duymakta ve diğer Türklerle beraber onlar da dışarıda ülkeleri hakkında radikal Ermeni milliyetçileri tarafından kendileri namına yayılmakta olan yalanlardan derin üzüntü hissetmektedir.

TÜRKİYE İLE ERMENİSTAN ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN MEVCUT DURUMUNU NASIL TARİF EDERSİNİZ?

Türkiye 1991’de Ermenistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkeler arasında yer almış ve bu ülkenin uluslararası toplumun tam üyesi olma çabalarına tam destek vermiştir.

Ancak, aradan geçen yaklaşık onbeş yıllık süreden sonra, bu ülke ile diplomatik ilişki tesis edilmesi halen mümkün olmamıştır.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki mevcut durumu üç unsur etkilemektedir:

1) Ermenistan’ın Türkiye ile arasındaki ortak sınırı resmi olarak tanımayı reddetmesi ve buna ilişkin toprak iddiaları:

Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınır 1921 Kars Antlaşması ile çizilmiştir. Sovyet Cumhuriyetleri’nden Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan ile Türkiye arasında imzalanmış olan bu uluslararası antlaşma aynı zamanda Türkiye’nin Gürcistan ve Azerbaycan ile şimdiki sınırlarını da belirlemiştir.

Ancak, Ermenistan bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana sözkonusu antlaşmanın geçerliliğini resmen tanımayı reddetmektedir. Aslında, Erivan bir yandan sınırın açılmasını istemek, diğer yanda ise sınırı resmen tanımamakla çelişkili bir tavır sergilemektedir.

Ermenistan Bağımsızlık Bildirgesi’nin 11. ve Ermenistan Anayasasının 13. maddelerinden de söz edilmelidir. Ermenistan Bağımsızlık Bildirgesi’nde Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nden “Batı Ermenistan” olarak bahsedilmektedir. Dahası, Ermenistan Anayasası’nın 13. Maddesinin 2. paragrafına göre Ermenistan’ın devlet simgesi de Türkiye’de bulunan Ağrı Dağı’dır.

Bir komşu ülke ile sınırın tanınmayışı ve anayasal belgelerde bir komşu ülkeye yapılan bu türden atıflar toprak iddiası olarak yorumlanmaktadır.

2) Tarihi İddialar:

Ermenistan tarihi gerçekleri göz ardı ederek Türkiye’yi “soykırım” yapmakla suçlamakta ve bunun uluslararası alanda tanınması için çalışmaktadır. Bu iddia Ermenistan Bağımsızlık Bildirgesi’ne de dahil edilmiştir. Bu iddianın dünya sathında gerçek bir olguymuşçasına kabul edilmesinin başarılması Ermeni dış politikasının temel hedeflerinden birini teşkil etmektedir.

3) Ermenistan’ın uluslararası hukuk ve ilkelerine uymayı reddetmesi:

Ermenistan yıllardır Azerbaycan topraklarının yaklaşık yüzde yirmisini işgal altında tutmaya devam etmektedir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (822, 853, 874 ve 884) kararları Ermenistan’a işgale son vermesi yönünde çağrı yapmış ve bölgedeki diğer ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı göstermeye davet etmiş olmasına rağmen Ermenistan uluslararası kabul edilmiş normlara ve prensiplere uygun bir tutum benimsemeyi reddetmekte, bölge barışına ve güvenliğine zarar vermektedir.

Türkiye, Ermenistan’dan uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olmasını, komşularına yönelik dostane olmayan politikalara son vermesini ve Güney Kafkasya’da barışın ve istikrarın tesis edilmesini sağlayacak bir ortam yaratılması çabalarına yardımcı olmasını beklemektedir.

Türkiye, Ermenistan ile ilişkilerini normalleştirmek arzusundadır. Ancak, şunun da altını çizmek gerekir ki bu sadece yukarıda bahsedilen sorunların çözümünde bazı ilerlemeler sağlanması durumunda gerçekleşebilir. Bu anlayışla, bu ülke resmi yetkilileri ile iletişim kanalları açık tutulmuştur.

Türkiye, Ermenistan’la ilişkilerin aşamalı normaleştirilmesi sürecine uygun olarak her iki ülkenin Dışişleri Bakanları ve Bakanlıkları arasındaki diyalog süreci çerçevesinde her iki tarafça kabul edilen yol haritasında yer alan çeşitli güven artırıcı önlemleri uygulamaya koymuştur.

Ancak, karşılıklı ilişkilerin normalleştirilmesi Ermenistan’ın Türkiye ve diğer komşuları ile ilişkilerini uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri temel prensipleri üzerine inşa etme yönündeki siyasi arzu ve yapıcı yaklaşımının yanısıra, uzun süredir devam eden Nagorno-Karabağ ihtilafının barışçıl bir çözüme kavuşturulmasına katkıda bulunmaya hazır olmasına da bağlı bulunmaktadır.

Ermenistan, Türkiye’nin çabalarına karşılık verme arzusunu gösterirse, Türkiye buna uygun şekilde yanıt verecektir.

ERMENİ TERÖRİZMİ: KRONOLOJİK BİR SIRALAMA

1973’de başlayıp 1986’ya kadar süren 13 yıllık bir dönem süresince muhtelif Ermeni terörist örgütleri Türk diplomatik ve diplomatik olmayan kuruluşlara yönelik olarak yapılan aşağı yukarı 200 saldırının sorumluluğunu üstlenmiş, 34’ü diplomat olmak üzere 58 Türk ile, 16 başka uyruklu kişiyi öldürmüş, yüzlerce kişiyi yaralamıştır. Bu Ermeni örgütleri ayrıca Ermeni terörüne mali katkıda bulunmayı reddeden kendi halkından kişileri de hedef seçmiştir. Aşağıda 1973’ten 1986’ya kadarki Ermeni terör faaliyetlerinin kronolojik bir listesi yer almaktadır:

27 Ocak 1973 Santa Barbara, Kaliforniya Türkiye Başkonsolosu MEHMET BAYDAR ve Konsolos BAHADIR DEMİR ABD vatandaşı Gourgen Yanikian tarafından öldürüldü.
4 Nisan 1973 Paris Türkiye Başkonsolosluğuna ve Türk Hava Yolları (THY) bürosuna bombalandı.
26 Ekim 1973 New York ‘’Yanikian Komondaları’’Türk Enformasyon Bürosuna bombalama girişiminde bulundu.
7 Şubat 1975 Beyrut Türk Enformasyon ve Turizm Bürolarına bombalama girişimi. “Mahkum Gourgen Yanikian Grubu” saldırıyı üstlendi.
20 Şubat 1975 Beyrut “Yanikian Grubu” tekrar saldırdı.THY bürosundaki patlama ağır hasara neden oldu. Bombalama eyleminin sorumluluğunu ASALA (Ermenistan’ın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu) da üstlendi.
22 Ekim 1975 Viyana Türkiye Büyükelçisi DANİŞ TUNALIGİL Büyükelçiliğe saldıran üç Ermeni terörist tarafından suikaste kurban gitti. ASALA saldırıyı üstlendi.
24 Ekim 1975 Paris Büyükelçi İSMAİL EREZ ve makam şoförü TALİP YENER öldürüldü. ASALA ve JCAG (Ermeni Soykırımı için Adalet Komandoları) arasında saldırının sorumluluğunu üstlenme hususunda tartışma yaşandı.
28 Ekim 1975 Beyrut Türk Büyükelçiliği’ne el bombalı saldırı. ASALA saldırıyı üstlendi.
16 Şubat 1976 Beyrut Türkiye Büyükelçiliği Başkatibi OKTAR CİRİT Hamra Caddesi üzerinde bir restoranda öldürüldü. Saldırının sorumluluğunu ASALA üstlendi.
28 Mayıs 1976 Zürih Türkiye Çalışma Ataşeliği ve Garanti Bankası çalışma bürolarına bombalı saldırı. Ağır hasar. Saldırı JCAG tarafından üstlenildi.
2 Mayıs 1977 Beyrut Askeri Ataşe NAHİT KARAKAY ile İdari Ataşe İLHAN ÖZBABACAN’ın arabaları tahrip edildi. İki diplomat yara almadan kurtuldu. Saldırıyı ASALA üstlendi.
14 Mayıs 1977 Paris Türk Turizm Bürosu’na bombalı saldırı. Ağır hasar. “Yeni Ermeni Direniş Grubu” saldırıyı üstlendi.
9 Haziran 1977 Roma Vatikan Türk Büyükelçisi TAHA CARİM’e suikast. Saldırıdan kısa süre sonra hayatını kaybetti. Saldırı JCAG tarafından üstlenildi.
4 Ekim 1977 Los Angeles Los Angeles, Kaliforniya Üniversitesi’nde (UCLA) Osmanlı Tarihi dersleri vermekte olan Profesör Stanford’un evine bombalı saldırı. Saldırının sorumluluğu “Ermeni 28 Grubu”nca üstlenildi.
2 Haziran 1978 Brüksel Türk bankacılık hizmetleri verilmekte olan bir binaya bombalı saldırı. “Yeni Ermeni Direnişi Grubu” saldırıyı üstlendi.
2 Haziran 1978 Madrid Türkiye Büyükelçisi ZEKİ KUNERALP’in makam aracına terörist saldırı. Tutuldukları kurşun yağmurunda eşi NECLA KUNERALP ve emekli Türk Büyükelçisi BEŞİR BALCIOĞLU hemen can verirken İspanyol makam şoförü Antonio Torres saldırıda aldığı yaralardan ötürü hastane de hayatını kaybetti. Bu saldırının sorumluluğunu ASALA ve JCAG üstlendi.
6 Aralık 1978 Cenevre Türkiye Başkonsolosluğu önünde bir bomba patladı. Ağır hasara yol açtı. “Yeni Ermeni Direniş Grubu” saldırıyı üstlendi.
17 Aralık 1978 Cenevre THY bürosunda bir bomba patladı. Saldırının sorumluluğunu ASALA üstlendi.
8 Temmuz 1979 Paris Fransa’nın başkentinde aynı gün içinde ilki THY bürosunda, ikincisi Türk Çalışma Ataşeliği’nde, üçüncüsü de Türk Enformasyon ve Turizm Bürosu’nda olmak üzere dört patlama meydana geldi. Türkiye’nin OECD Daimi Temsilciliği’ne yapılmak istenen dördüncü saldırıda bomba patlamadan etkisiz hale getirildi. JCAG saldırıların sorumluluğunu üstlendi.
22 Ağustos 1979 Cenevre Türkiye Başkonsolosu NİYAZİ ADALI’nın makam aracına bomba atıldı. Diplomat yara almadan kurtuldu.
27 Ağustos 1979 Frankfurt THY bürosu meydana gelen patlamada tamamen tahrip oldu. Bir yaya yaralandı. Saldırı ASALA tarafından üstlenildi.
4 Ekim 1979 Kopenhag THY bürosu yakınında meydana gelen patlamada iki Danimarkalı yaralandı. Bu bombalı saldırıyı ASALA üstlendi.
12 Ekim 1979 Lahey Türkiye Büyükelçisi ÖZDEMİR BENLER’in oğlu AHMET BENLER Ermeni teröristlerce öldürüldü. Katiller kaçtı. JCAG ve ASALA saldırıyı üstlendi.
30 Ekim 1979 Milano THY bürosu bombalı bir saldırıda tahrip oldu. Saldırıyı ASALA üstlendi.
8 Kasım 1979 Roma Türkiye Turizm Bürosu bombalı bir saldırıda tahrip oldu. Saldırıyı ASALA üstlendi.
18 Kasım 1979 Paris Bombalı saldırılarda THY, KLM ve Lufthansa büroları tahrip oldu. Saldırının sorumluluğunu ASALA üstlendi.
25 Kasım 1979 Madrid TWA ve British Airways büroları önünde patlamalar meydana geldi. Saldırıyı ASALA üstlendi.
9 Aralık 1979 Roma Şehir merkezinde PAN AM, British Airways ve Philippine Airways’e ait büroların hasar gördüğü iki patlama meydan geldi. Terörist saldırıda dokuz kişi yaralandı. Saldırılar “Yeni Ermeni Direniş Hareketi”nce üstlenildi.
17 Aralık 1979 Londra THY bürosu önünde meydana gelen patlamada ağır hasar meydana geldi. Saldırı “Ermenistan Kurtuluş Cephesi” tarafından üstlenildi.
22 Aralık 1979 Paris Türkiye Büyükelçiliği’nde görevli Turizm Ataşesi YILMAZ ÇOLPAN Champs Élysées’de yürürken suikaste uğradı. Suikast aralarında ASALA, JCAG ve “Soykırıma Karşı Ermeni Militan Komandoları”’nın da aralarından olduğu birkaç grup tarafından üstlenildi.
22 Aralık 1979 Amsterdam THY bürosu önünde meydana gelen patlama ağır hasarla sonuçlandı. Saldırıyı ASALA üstlendi.
23 Aralık 1979 Roma Lübnan’dan iltica eden Ermeni mültecileri için transit noktası olarak kullanılan Dünya Kiliseler Konseyi Mülteci Merkezi önünde bir patlama oldu. ASALA saldırıyı üstlendi.
23 Aralık 1979 Roma Air France ve TWA’e ait büroların önünde, yoldan geçmekte olan on iki kişinin yaralandığı üç patlama meydana geldi. ASALA saldırıyı üstlendi ve bombanın “Fransız yetkililerin Fransa’daki Ermenilere dönük (şüphelilerin sorgulanması, haklarında soruşturma yürütülmesi vesaire gibi) baskıcı önlemlerine misilleme olarak” yerleştirilmiş olduğunu bildirdi.
10 Ocak 1980 Tahran THY bürosu önünde meydana gelen patlamada ağır hasar meydana geldi. Saldırıyı ASALA üstlendi.
20 Ocak 1980 Madrid TWA, British Airways, Swissair ve Sabena’ya ait büroların önünde meydana gelen bir dizi bombalı saldırı çok sayıda kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. JCAG saldırıları kendisinin gerçekleştirdiğini iddia etti.
2 Şubat 1980 Brüksel THY ve Aeroflot’un şehir merkezindeki büroları önünde birkaç dakika arayla iki patlama meydana geldi. “Yeni Ermeni Direniş Grubu” her iki saldırının da sorumluluğunu üstlendiğini iddia ettiği bir bildiri yayımladı.
6 Şubat 1980 Bern Bir terörist Türkiye Büyükelçisi DOĞAN TÜRKMEN’e ateş açtı, Büyükelçi hafif yaralı olarak kurtulmayı başardı. Başarılı olamayan Max Klindjian isimli Ermeni suikastçi olayın hemen ardından Marsilya’da yakalanıp tutuklandı ve yargılanmak üzere İsviçre’ye geri getirildi. Saldırıyı JCAG üstlendi.
18 Şubat 1980 Roma Lufthansa, El Al ve Swissair büroları iki bombalı saldırı sonucu hasar gördü. Gelen telefon mesajlarında saldırıya: 1. Almanların “Türk faşizmine” destek veriyor olmaları; 2. Yahudilerin Siyonist oldukları (ASALA); ve İsviçre’nin Ermenilerine karşı “baskıcı” tutum sergiliyor olması sebep gösterildi.
10 Mart 1980 Roma Piazza Della Republica üzerinde bulunan THY ve Türkiye Turizm bürolarına bombalı saldırılar. Patlamalarda iki İtalyan öldü, on dördü de yaralandı. Saldırı “Ermeni Gizli Ordusu Yeni Ermeni Direnişi” tarafından üstlenildi.
17 Nisan 1980 Roma Vatikan’daki Türk Büyükelçisi VECDİ TÜREL vuruldu ve ağır yaralandı. Büyükelçilik Güvenlik Ataşesi TAHSİN GÜVENÇ de bu suikast girişiminde hafif yara aldı. Saldırıyı JCAG üstlendi.
19 Mayıs 1980 Marsilya Marsilya’daki Türk Başkonsolosluğunun bir roket saldırısına hedef olacağı tespit edildi ve patlama gerçekleşmeden etkisiz hale getirildi. ASALA ve kendilerini “Kara Nisan” olarak adlandıran bir terörist grup bu saldırıyı üstlendi.
31 Temmuz 1980 Atina Türk Büyükelçiliğinde görevli İdari Ataşe GALİP ÖZMEN ve ailesi araçlarının içinde Ermeni teröristlerin saldırısına uğradı. Özmen ve on dört yaşındaki kızı NESLİHAN saldırıda öldürüldü. Eşi SEVİL ve on altı yaşındaki oğlu KAAN yaralandı. İki cinayetin sorumluluğu ASALA tarafından üstlenildi.
5 Ağustos 1980 Lyon iki terörist Lyon’da bulunan Türkiye Başkonsolosluğuna ateş açtı, saldırıda iki kişi öldü, birçoğu yaralandı. ASALA saldırıyı üstlendi.
11 Ağustos 1980 New York bir “Ermeni grup” Birleşmiş Milletler’in karşısındaki New York Türkiye Temsilciliği İkametgahı olan Türk Evi’ne boya bombası attı.
26 Eylül 1980 Paris Türk Büyükelçiliği’nde görevli Basın Müşaviri SELÇUK BAKKALBAŞI evine girdiği sırada vuruldu. Hayatta kaldı ancak aldığı yaralardan ötürü felç oldu. Saldırıyı ASALA üstlendi.
3 Ekim 1980 Cenevre İki Ermeni terörist Cenevre’de bir otel odasında hazırlamakta oldukları bombanın patlamasıyla yaralandı. Alexander Yenikomechian ve Suzy Mahseredjan (Canoga Park, Kaliforniya’da) yakalandı.Tutuklanmaları“3Ekim”olarak adlandırılan ve olayın ardından İsviçre’yi hedef alan saldırılar düzenleyen yeni bir grubun kurulmasına yol açtı.
3 Ekim 1980 Milano THY bürosu önünde meydan gelen patlamada iki İtalyan yaralandı. Saldırıyı ASALA üstlendi.
5 Ekim 1980 Madrid Alitalia bürosu oniki kişinin yaralandığı saldırıya hedef oldu. Saldırıyı ASALA üstlendi.
6 Ekim 1980 Los Angeles Türkiye Başkonsolosu KEMAL ARIKAN’ın ikametgahına iki molotof kokteyli fırlatıldı. Arıkan saldırıyı yaralanarak atlattı.
10 Ekim 1980 Beyrut Batı Beyrut’taki İsviçre büroları yakınında iki bomba patladı. Kendilerini “3 Ekim” olarak adlandıran bir grup aynı gün İngiltere’de bulunan İsviçre bürolarına yönelik gerçekleştirilen diğer bombalı saldırılarla birlikte bu saldırıyı da üstlendi.
12 Ekim 1980 New York Türk Evi önüne bomba yerleştirildi. Patlama sırasında oradan geçmekte olan dört kişi yaralandı. Saldırı JCAG tarafından üstlenildi.
12 Ekim 1980 Los Angeles Bir Türk-Amerikalının sahibi olduğu, Holywood’da bulunan bir seyahat acentası tahrip edildi. Saldırıyı JCAG üstlendi.
12 Ekim 1980 Londra Türk Turizm ve Enformasyon Bürosu ofisleri, meydana gelen patlamada hasar gördü. Saldırıyı ASALA üstlendi.
12 Ekim 1980 Londra Londra’nın merkezinde bulunan bir İsviçre alışveriş kompleksi bombalı saldırıda hasar gördü. Arayan kişiler patlamanın “3 Ekim”’in işi olduğunu iddia ettiler.
13 Ekim 1980 Paris Bir İsviçre turizm bürosu bombalı saldırıda hasara uğradı. Saldırıyı yine “3 Ekim” üstlendi.
21 Ekim 1980 Interlaken, İsviçre Paris’ten gelmekte olan bir İsviçre treninde bomba bulundu. Şans eseri patlamadı. Bir felaketle sonuçlanabilecek olan bu hadisenin arkasında “3 Ekim”in olduğuna inanılıyor.
4 Kasım 1980 Cenevre Cenevre’de bulunan İsviçre Adalet Sarayı bombalı saldırı sonucu meydana gelen bir patlamada ağır hasar gördü. Saldırıyı “3 Ekim” üstlendi.
9 Kasım 1980 Strazburg Türk Başkonsolosluğu’nda meydana gelen patlama ağır hasara yol açtı. Saldırı ASALA tarafından üstlenildi.
10 Kasım 1980 Roma Swissair ve İsviçre Turizm bürolarına yönelik saldırılarda beş kişi yaralandı. Saldırıyı ASALA ve “3 Ekim” örgütleri üstlendi.
19 Kasım 1980 Roma Türkiye Turizm Bürosu ve THY ofisleri bombalı bir patlama sonucu hasar gördü. Saldırı ASALA tarafından üstlenildi.
25 Kasım 1980 Cenevre İsviçre Bankalar Birliği bürosuna bombalı saldırı yapıldı. Saldırının sorumluluğunu “3 Ekim” üstlendi.
5 Aralık 1980 Marsilya Bomba imha uzmanı bir polis görevlisi Marsilya’daki İsviçre Konsolosluğuna bırakılmış olan bir zaman ayarlı bombayı etkisiz hale getirmeyi başardı.
15 Aralık 1980 Londra Londra’da bulunan Fransız Turizm Bürosu önüne yerleştirilen iki bomba Scotland Yard bomba imha ekiplerince etkisiz hale getirildi. “3 Ekim” bırakılan bu bombaların Ermeni terörüyle savaşında İsviçre’ye göstermekte olduğu yardımlardan ötürü Fransızlara bir uyarı mahiyeti taşıdığını iddia etti.
17 Aralık 1980 Sydney Türkiye’nin Avustralya Büyükelçisi ŞARIK ARIYAK ve Güvenlik Ataşesi ENGİN SEVER iki terörist tarafından öldürüldü. Suikasti JCAG üstlendi.
25 Aralık 1980 Zürih Kloten Havaalanı’nda meydana gelen bir patlama bir radar monitörünü tahrip ederken havaalanında ana pisti üzerine yerleştirilmiş olan ikinci bir bomba da imha ekiplerince etkisiz hale getirildi. Bu kitle katliamı girişimlerinin sorumluluğunu “3 Ekim” üstlendi.
29 Aralık 1980 Madrid Bir İspanyol muhabir, Swissair bürosuna yapılan bombalı saldırı ile ilgili olarak çalıştığı gazeteyi arayıp bilgi vermekte olduğu sırada içinde bulunduğu telefon kulübesinde uğradığı saldırıda ağır yaralandı. “3 Ekim” saldırıyı üstlendi.
30 Aralık 1980 Beyrut Credit-Suisse ofislerine bombalı saldırı. ASALA ile “3 Ekim” terör örgütleri arasında saldırının sorumluluğunun hangisine ait olduğu tartışması yaşandı.
2 Ocak 1981 Beyrut ASALA yayınladığı bir basın bildirgesinde “Suzy ve Alex’in” İsviçre’de haksız ve kötü muamele görmekte olmalarına yanıt olarak “dünya üzerindeki tüm İsviçreli diplomatlara saldıracakları” yönünde tehditte bulundu. 4 Ocak tarihinde de İsviçre’ye bu konu üzerinde düşünmesi için birkaç gün süre tanıyan bir bildiri yayımladı.
13 Ocak 1981 Paris Türkiye Büyükelçiliği Ekonomi Müşaviri AHMET ERBEYLİ’nin aracına yerleştirilen bomba patladı. Erbeyli yara almadı, aracı tamamen tahrip oldu. Kendilerini ASALA’dan “Alex Yenikomechian Komandoları” olarak adlandıran bir grup patlamanın sorumluluğunu üstlendi.
27 Ocak 1981 Milano Milano’da bulunan Swissair ve İsviçre Turizm büroları bombalı saldırı sonucu meydana gelen patlamalarda hasar gördü. “3 Ekim” örgütü, bombalama eylemlerinin sorumluluğunu üstlendi.
3 Şubat 1981 Los Angeles Bomba imha ekibi yetkilileri İsviçre Konsolosluğu’na bırakılmış bir bombayı etkisiz hale getirdiler. Teröristler isimsiz yaptıkları aramalarda Suzy Mahseredjan serbest bırakılıncaya kadar bu saldırıları sürdürecekleri tehdidinde bulundular.
5 Şubat 1981 Paris TWA ve Air France bürolarında patlamalar meydana geldi. Bir kişi yaralandı, ağır hasar oluştu. Saldırıyı “3 Ekim” örgütü üstlendi.
4 Mart 1981 Paris iki terörist Türkiye Büyükelçiliğinde görevli Çalışma Ataşesi REŞAT MORALI, Diyanet İşleri Ataşesi TECELLİ ARI ve Anadolu Bank Paris Temsilcisi İLKAY KARAKOÇ’a ateş açtı. Moralı ve Arı bu suikastte hayatlarını kaybettiler. Karakoç kurtulmayı başardı. ASALA saldırının sorumluluğunu üstlendi.
12 Mart 1981 Tahran Bir grup ASALA teröristi Türk Büyükelçiliğini işgal etmeye kalkıştı, iki koruma görevlisini görev başında öldürdüler. Suçlulardan ikisi yakalandı ve daha sonra İranlılar tarafından idam edildi. Saldırının sorumluluğunu ASALA üstlendi.
3 Nisan 1981 Kopenhag Türk Büyükelçiliğinde görevli Çalışma Ataşesi CAVİT DEMİR oturduğu binaya akşam geç saatlerde girdiği sırada vuruldu ve ağır şekilde yaralandı. Saldırının sorumluluğunu hem ASALA hem de JCAG üstlendi.
3 Haziran 1981 Los Angeles Bombalama eylemi bir Türk halk dansları ekibinin yapacağı gösterinin iptalini zorunlu kıldı. Benzer bombalamaların yapılacağı tehdidi ekibin San Fransisco’da gerçekleştirmesi öngörülen gösterilerinin de iptaline yol açtı.
9 Haziran 1981 Cenevre Türkiye Konsolosluğu Sekreteri MEHMET SAVAŞ YERGÜZ Ermeni terörist Mardiros Jamgotchian’ın suikastine uğradı. ASALA’ya mensup teröristin tutuklanması, bir dizi yeni saldırının sorumlusu olacak olan “Dokuz Haziran Örgütü” adında yeni bir ASALA kolunun oluşturulmasına yol açtı.
11 Haziran 1981 Paris Ara Toranian liderliğindeki bir grup Ermeni terörist THY bürosunu işgal etti. Başlangıçta Fransız yetkililerce görmezden gelinen teröristler ancak Türkiye Büyükelçiliğinin kuvvetli protestoları sonrasında binadan tahliye edildiler.
19 Haziran 1981 Tahran Swissair bürosunda patlama meydana geldi. “Dokuz Haziran Örgütü” saldırının sorumluluğunu üstlendi.
26 Haziran 1981 Los Angeles İsviçre Bankacılık Şirketi önünde bomba patladı. Bu eylem de “Dokuz Haziran Örgütü”nün işiydi.
19 Temmuz 1981 Bern İsviçre Parlamento Binası önünde bir bomba patladı. Saldırının sorumluluğunu “Dokuz Haziran Örgütü” üstlendi.
20 Temmuz 1981 Zürih “Dokuz Haziran Örgütü” yeniden saldırdı. Zürih uluslararası havaalanındaki bir otomatik fotoğraf kulübesinde bomba patladı.
21 Temmuz 1981 Lozan Ermeni teröristlerce bir mağazaya yerleştirilmiş olan bombanın patlaması sonucu yirmi kadın yaralandı. Saldırının sorumluluğunu “Dokuz Haziran Örgütü” üstlendi.
22 Temmuz 1981 Cenevre Tren istasyonundaki kilitli dolaplardan birinde bulunan bomba patladı. Yetkililerin şüpheleri “Dokuz Haziran Örgütü” üzerinde yoğunlaştı.
22 Temmuz 1981 Cenevre bu olaydan bir saat sonra istasyondaki kilitli dolaplardan bir diğerinde ikinci bir bomba patladı. Polis ilk olayın hemen ardından bölgeyi kordon altına almıştı bu sayede ikinci patlamada yaralananlar olması engellenmiş oldu.
11 Ağustos 1981 Kopenhag İki bomba Swissair bürosunun tahrip olmasına yol açtı. Patlamada bir Amerikalı turist yaralandı. Saldırının sorumluluğunu “Dokuz Haziran Örgütü” üstlendi.
16 Kasım 1981 Paris Gar de l’Ést’de meydana gelen patlama olay yerinden geçmekte olan iki masum kişinin yaralanmasına yol açtı. Saldırıyı “Orly” örgütü üstlendi.
18 Kasım 1981 Paris “Orly” Gar du Nord’a bir bomba yerleştirmiş olduğunu duyurdu.
20 Kasım 1981 Los Angeles Beverly Hills’de bulunan Türk Başkonsolosluğu ağır hasara uğradı. Saldırıyı JCAG üstlendi.
13 Ocak 1982 Toronto ASALA tarafından yerleştirilen bombanın patlaması Türkiye Başkonsolosluğunda büyük hasara yol açtı.
17 Ocak 1982 Cenevre İki bombanın patlaması park halindeki araçlarda tahribata sebebiyet verdi. ASALA’ya bağlı “Dokuz Haziran Örgütü” eylemi üstlendi.
17 Ocak 1982 Paris Bankalar Birliğinde bir patlama oldu, Credit Lyonnais’yi hedef alan ikinci bomba etkisiz hale getirildi. Saldırıyı “Orly” üstlendi.
19 Ocak 1982 Paris Palais des Congrés’de bulunan Air France bürolarında patlama oldu. Saldırıyı “Orly” üstlendi.
28 Ocak 1982 Los Angeles Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu KEMAL ARIKAN suikaste uğradı. Suikasti gerçekleştiren iki Ermeni teröristten ondokuz yaşındaki Hampig Sassounian yakalanarak tutuklandı ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
22 Mart 1982 Cambridge, Massachusetts Türkiye’nin Boston’daki Fahri Başkonsolosu ORHAN GÜNDÜZ’e ait bir hediyelik eşya mağazası havaya uçuruldu. Gündüz’e onursal pozisyonunu bırakması aksi halde “idam edilecek olduğu” ültimatomu verildi. Saldırıların sorumluluğunu JCAG üstlendi.
26 Mart 1982 Beyrut Bir sinema salonunda meydana gelen patlamada iki kişi öldü, on altı kişi yaralandı. Saldırının sorumluluğu ASALA tarafından üstlenildi.
8 Nisan 1982 Ottawa Ottawa’da bulunan Türkiye Başkonsolosluğunda Ticari Ataşe olarak görev yapmakta olan KANİ GÜNGÖR ikamet etmekte olduğu binanın garajında Ermeni teröristlerin saldırısına uğradı ve ağır yaralandı.
24 Nisan 1982 Dortmund, Batı Almanya Türklerin sahibi olduğu birkaç işyeri bombalı saldırılarda ağır hasar gördü. “Yeni Ermeni Direniş Örgütü” bu saldırıların sorumluluğunu üstlendi.
4 Mayıs 1982 Cambridge, Massachusetts Türkiye’nin Boston’daki Fahri Başkonsolosu ORHAN GÜNDÜZ uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Katili halen aramızda dolaşıyor.
10 Mayıs 1982 Cenevre İki bankada patlamalar meydana geldi. Sorumluluğu ASALA örgütü üstlendi.
18 Mayıs 1982 Toronto Dört Ermeni ülke dışına para kaçakçılığı yapmaya kalkışmaktan tutuklandı. Paralar Ermenilerden haraç olarak toplanmıştı. Bu tüm dünyada gerçekleştirdikleri genel bir uygulamaydı. Soruşturma esnasında teröristlerin Ermeni terörizmine katkıda bulunmayı reddeden bir Ermeninin de evini bombaladıkları anlaşıldı.
18 Mayıs 1982 Tampa, Florida Türkiye Fahri Başkonsolosu NASH KARAHAN’ın çalışma ofisine saldırıldı.
26 Mayıs 1982 Los Angeles patlayan bir bomba İsviçre Bankacılık Şirketi’nin bürosunun tahrip olmasına yol açtı. Şüpheliler ASALA mensubu olmakla suçlanan dört Ermeniydi.
30 Mayıs 1982 Los Angeles Üç ASALA mensubu Air Canada kargo ofisine bomba yerleştirmeye çalışırken yakalanarak tutuklandı.
7 Haziran 1982 Lizbon Türkiye Büyükelçiliği İdari Ataşesi ERKUT AKBAY ve eşi NADİDE AKBAY evlerinin önünde uğradıkları suikastte öldürüldüler. Eylemin sorumluluğunu JCAG üstlendi.
1 Temmuz 1982 Rotterdam Türkiye Başkonsolosu KEMALETTİN DEMİRER dört Ermeni teröristin açtığı ateş sonucu vuruldu. “Ermeni Kızıl Ordusu” saldırıyı üstlendi.
21 Temmuz 1982 Paris Place Saint-Severin’deki bir kafenin yakınında meydana gelen patlama sonucu on altı kişi yaralandı. “Orly” örgütü patlamanın sorumluluğunu üstlendi. “Orly” Fransızların tutuklu Ermeni teröristlere “siyasi mahkum” değil de sıradan mahkum muamelesi yapıyor olmasından şikayetçiydi.
26 Temmuz 1982 Paris Paris’te bulunan “Pub Saint-Germain”’de meydana gelen patlamada iki kadının yaralanmasından “Orly” sorumluydu.
2 Ağustos 1982 Paris Pierre Gulumian adındaki bir Ermeni terörist yapmakta olduğu bombanın suratına patlaması sonucu öldü.
7 Ağustos 1982 Ankara, Esenboğa Havaalanı İki Ermeni terörist kalabalık bir yolcu bekleme salonuna ateş açtı. Polis teröristlerden birini yakalarken diğeri yirminin üzerinde kişiyi rehin aldı. Dokuz kişi hayatını kaybetti, bir kısmı ağır olmak üzere seksen iki kişi yaralandı. Hayatta kalan Levon Ekmekjian adlı terörist tutuklandı ve mahkum oldu.
8 Ağustos 1982 Paris Bomba zamanında etkisiz hale getirildi. “Orly” örgütü bombanın patlama gerçekleşmeden bulunmasından ötürü büyük hayal kırıklığına uğradı.
12 Ağustos 1982 Paris Teröristler Türkiye’nin Turizm Ataşeliğine ait büroları korumakla görevlendirilmiş bir polis memuruna ateş açtılar. Şans eseri yara almadan kurtulmayı başardı.
27 Ağustos 1982 Ottawa Türkiye Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay ATİLLA ALTIKAT aracında suikaste uğradı. Saldırının sorumluluğunu JCAG üstlendi.
9 Eylül 1982 Burgaz, Bulgaristan Burgaz’da bulunan Türk Başkonsolosluğunda İdari Ataşe olarak görev yapmakta olan BORA SÜELKAN evinin önünde öldürüldü. Suikastçi “Türk diplomatı öldürdük: Armeni Soykırımına karşı Adalet Savaş Birimleri.” yazılı bir mesaj bırakmıştı. Arayan isimsiz bir şahıssa suikastin ASALA’nın bir kolunun işi olduğunu iddia etti.
26 Ekim 1982 Los Angeles Beş Ermeni terörist Philadelphia’daki Fahri Türk Başkonsolosluğu bürolarını havaya uçurmak üzere komplo hazırlıyor olmakla suçlandı. Teröristlerin hepsi JCAG’a mensuptu.
8 Aralık 1982 Atina Motorsikletli iki Ermeni Suudi Arabistan Havayollarının bürosuna bomba attı. Bomba bir elektrik direğine çarpıp patladı ve teröristlerden biri öldü. Vahe Kontraverdian isimli İran’dan gelen bir Ermeni tutuklandı. Daha sonra ASALA’nın saldırı emrini Suudi Arabistan’ın Türkiye ile dostane ilişkiler sürdürüyor olmasına istinaden vermiş olduğu ortaya çıktı.
21 Ocak 1983 Anaheim, Kaliforniya fünyelerden birinin patlaması ve yangına sebebiyet vermesi üzerine bir Ermeni fırıncının dokuz adet “el yapımı” boru bombasına el konuldu.
22 Ocak 1983 Paris İki terörist THY bürosuna el bombalarıyla saldırıda bulundu. Yaralanan olmadı. Saldırıyı ASALA üstlendi.
2 Şubat 1983 Brüksel THY bürosu bombalandı. Sorumluluğunu “Yeni Ermeni Direniş Örgütü” üstlendi.
28 Şubat 1983 Lüksemburg Türkiye diplomatik misyonunun önüne yerleştirilmiş olan bomba etkisiz hale getirildi. New York’ta yayınlanmakta olan Armenian Reporter olaydan “Yeni Ermeni Direniş Örgütü”nün sorumlu olduğunu bildirdi.
28 Şubat 1983 Paris Marmara Seyahat Acentası’nda bomba patladı. Patlamada Fransız sekreter Renee Morin öldü, dört Fransız da yaralandı. Saldırıdan birkaç dakika sonra ASALA sorumluluğu üstlendi.
9 Mart 1983 Belgrad Türkiye’nin Yugoslavya Büyükelçisi Belgrad’ın merkezinde suikaste uğradı. Şoförü NECATİ KAYAR karnından vuruldu. İki saldırgan olay yerinden kaçarken Yugoslav vatandaşlar cesurca saldırganları kovaladılar. Teröristlerden biri bir Yugoslav Albaya ateş etti ve yaraladı, arkasından bir polis görevlisi tarafından yakalandı. İkinci terörist peşindeki sivillerin üzerine ateş açtı genç bir öğrenciyi öldürdü, bir genç kız da yaralandı. Kirkor Levonian ve Raffi Elbekian adındaki teröristler yakalandıktan sonra yargı önüne çıkarıldılar ve mahkum edildiler.
24 Mayıs 1983 Brüksel Türk Büyükelçiliğinin Kültür ve Enformasyon bürosu ile bir Türkün sahibi olduğu bir seyahat acentasının önünde bombalar patladı. Seyahat acentasının İtalyan direktörü yaralandı. Saldırıyı ASALA üstlendi.
16 Haziran 1983 İstanbul Ermeni teröristler İstanbul Kapalı Çarşı içinde el bombaları ve otomatik silahlarla saldırıda bulundular. İki ölü, yirmi bir yaralı. Saldırının sorumluluğunu ASALA üstlendi.
8 Temmuz 1983 Paris Ermeni teröristler Londra’daki Ermenilerin mahkemelerinin görülmesini protesto etmek üzere British Council bürolarına saldırdılar.
14 Temmuz 1983 Brüksel Türk Büyükelçiliği’nde görevli İdari Ataşe DURSUN AKSOY Ermeni teröristlerce öldürüldü. Saldırı ASALA, ARA ve JCAG tarafından üstlenildi.
15 Temmuz 1983 Paris Orly Havaalanındaki THY gişesi önünde bomba patladı. Sekiz kişi hayatını kaybetti, altmışın üzerinde yaralanan oldu. Varadjian Garbidjian adlı 29 yaşında bir Suriyeli Ermeni bombayı kendisinin yerleştirdiğini ve bombanın uçak havalandıktan sonra patlamasının amaçlandığını olduğunu itiraf etti.
15 Temmuz 1983 Londra Orly Havaalanında patlayana benzer bir bomba, imha uzmanlarınca zamanında etkisiz hale getirildi. Her iki bombalı saldırının sorumluluğu ASALA tarafından üstlenildi.
18 Temmuz 1983 Lyon ASALA Lyon tren istasyonuna yönelik bir bombalama eylemi gerçekleştirme tehdidinde bulundu.
22 Temmuz 1983 Tahran “Orly” Fransız Büyükelçiliğine ve Air France’a bombalı saldırıda bulundu.
27 Temmuz 1983 Lizbon Beş Ermeni terörist Lizbon’daki Türk Büyükelçiliği’ne ani saldırı girişiminde bulundu. Arşiv dairesine erişmeyi başaramayınca rezidansı işgal ettiler ve Maslahatgüzar ve ailesini rehin aldılar. Teröristlerce yerleştirilen patlayıcıların patlamasıyla Misyon Şefi Yardımcısının eşi CAHİDE MIHÇIOĞLU ve teröristlerden dördü parçalanarak öldü. YURTSEV MIHÇIOĞLU ve oğlu ATASAY yaralandı. Beşinci terörist de Türk güvenlik görevlilerinin düzenlediği operasyonda öldürüldü. Portekizli bir polis memuru öldürüldü bir diğeri yaralandı. Saldırının sorumluluğunu ARA üstlendi.
28 Temmuz 1983 Lyon Lyon-Perrache trenyolu istasyonuna bir başka bombalama tehdidi daha. ASALA üstlendi.
29 Temmuz 1983 Tahran Tahran’daki Fransız Büyükelçiliği’nin roket saldırısıyla havaya uçurulacağı tehdidi üzerine İranlı yetkililer binadaki güvenlik önlemlerini artırdı.
31 Temmuz 1983 Lyon Ve Rennes Ermeni teröristlerden gelen bomba tehditleri 424 yolcu taşıyan iki Fransız iç hat uçağının acil iniş yapmasını zorunlu kıldı.
10 Ağustos 1983 Tahran Fransız Büyükelçiliğindeki bir araca yerleştirilen bomba patladı. ASALA tarafından üstlenildi.
25 Ağustos 1983 Bonn Fransız Büyükelçiliğinin çalışma ofislerine yapılan bir dizi bombalı saldırıda iki kişi hayatını kaybederken yirmi üç kişi de yaralandı. Saldırıların sorumluluğunu ASALA üstlendi.
9 Eylül 1983 Tahran İki Fransız Büyükelçilik aracı bombalandı. Bombalardan biri iki elçilik mensubunun yaralanmasına yol açtı. Saldırı, ASALA tarafından üstlenildi.
1 Ekim 1983 Marsilya Marsilya’da gerçekleştirilen uluslararası bir ticaret fuarına yapılan bombalı saldırı ABD, Sovyet ve Cezayir standlarında tahribata yol açtı. Bir kişi hayatını kaybetti, yirmi altı kişi yaralandı. Eylemi ASALA ve “Orly” üstlendi.
6 Ekim 1983 Tahran Bir Fransız Büyükelçilik aracı bombalandı, aracın içinde bulunan iki kişi yaralandı. Saldırıyı “Orly” üstlendi.
29 Ekim 1983 Beyrut Fransız Büyükelçiliğine el bombalı saldırı. ASALA teröristlerinden biri yakalanarak tutuklandı.
29 Ekim 1983 Beyrut Türk Büyükelçiliğine üç terörist tarafından saldırı. Saldırganlardan Lübnan aslılı Ermeni Şarkis Panielian tutuklandı. Saldırıyı ASALA üstlendi.
28 Mart 1984 Tahran Türk diplomatlarına yönelik bir dizi eş zamanlı saldırı gerçekleştirildi: Türkiye Askeri Ataşeliğinde görevli Çavuş İSMAİL PAMUKÇU iki Ermeni terörist tarafından vuruldu ve ağır yaralandı; Türkiye Büyükelçiliği Başkatibi HASAN SERVET ÖKTEM evinden ayrılmak üzereyken uğradığı saldırıda hafif yaralandı; Türkiye Büyükelçiliği İdari Ataşesi İBRAHİM ÖZDEMİR şüpheli gözüken iki şahıs ile ilgili olarak polisi uyardı; bu şahısların Ermeni teröristler oldukları ortaya çıktı ve tutuklandılar; aynı gün öğleden sonra İran polisi Türkiye Büyükelçiliği çevresinde üç Ermeni teröristi daha tutukladı; bir Ermeni terörist Türkiye Ticaret Müşaviri Yardımcısının aracına yerleştirmeye çalıştığı bombanın zamanından önce patlaması sonucu öldü. Ölen teröristin kimliği daha sonra Gregorian Semaperdan olarak belirlendi (ASALA).
29 Mart 1984 Los Angeles ASALA Olimpiyatlara katılacak olan Türk atletlere karşı suikastte bulunacaklarının yazılı olduğu bir tehdit mektubu gönderdi.
8 Nisan 1984 Beyrut ASALA Türkiye’ye yapılacak tüm uçuşların askeri hedef olarak düşünüleceğine dair uyarı yayımladı.
26 Nisan 1984 Ankara Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Turgut Özal, Tahran’a planlanan ziyaretini gerçekleştirmesi halinde ülkesine yönelik olarak ASALA tarafından büyük çaplı bir terörist operasyon düzenlenecek olduğuna dair kendisini uyaran bir tehdit aldı.
28 Nisan 1984 Tahran Eşi SACİDE YÖNDER’i sekreter olarak çalışmakta olduğu Türkiye Büyükelçiliği’ne bırakmak üzere yoldayken araçlarına motorsikletli iki Ermeni teröristin açtığı ateş sonucu IŞIK YÖNDER hayatını kaybetti ve ASALA hunharca işlenen bu cinayetin de sorumluluğunu üstlendi.
20 Haziran 1984 Viyana Viyana’daki Türkiye Büyükelçiliği’nde Çalışma ve Sosyal İşler Konsolos Yardımcısı olarak görevli olan ERDOĞAN ÖZEN’e ait araca konan bomba patladı, Özen patlamada hayatını kaybetti, aralarında bir de polis memurunun bulunduğu beş kişi ağır yaralandı. ARA teröristleri saldırıyı üstlendi.
25 Haziran 1984 Los Angeles Fransa’daki bir haber ajansı bürosuna Los Angeles Olimpiyatlarına katılan Türk ekibe herhangi bir şekilde yardımcı olan tüm hükümetlere, organizasyonlara ve firmalara saldırılar yapılacağına dair tehdit mektubu geldi.
13 Ağustos 1984 Lyon Lyon tren istasyonunda hafif zarara yol açan bir patlama meydana geldi. Saldırıyı ASALA üstlendi.
Eylül 1984 Tahran İran’da bulunan Türklerin sahibi olduğu birkaç firma hedef seçilmiş olduklarına dair uyarı mektupları almalarının ardından saldırıya uğradılar. İlk kurban Sezai Türkeş Şirketi oldu. Patlamanın yol açtığı yangını söndürmeye çabalarken bir Türk çalışan yaralandı. Bu olayı sindirme ve gözdağı verme amaçlı daha küçük ölçekli bir saldırılar zinciri takip etti.
1 Eylül 1984 Tahran İranlı yetkililer Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi İSMET BİRSEL’e suikast düzenlenmesine dair gizli bir planı açığa çıkarttılar.
3 Eylül 1984 İstanbul Bombalarından birinin erken patlaması sonucu iki Ermeni terörist öldü. Olay ARA tarafından üstlenildi.
19 Kasım 1984 Viyana Viyana’daki Birleşmiş Milletler Sosyal Kalkınma ve İnsani Yardım İşleri Merkezi Direktör Yardımcısı ENVER ERGUN aracıyla işine giderken suikaste uğradı. Saldırganlar olay yerine üzerinde “ARA” yazılı olan bir bayrak bıraktılar.
Aralık 1984 Brüksel Yetkililer Türkiye Başkonsolosu SELÇUK İNCESU’nun rezidansına yönelik bir bombalama girişimini engellemeyi başardılar.
29 Aralık 1984 Beyrut Doğu Beyrut’ta bulunan iki Fransız binası bombalandı. Eylemleri ASALA üstlendi.
29 Aralık 1984 Paris Polis, ASALA’nın bir Air France uçağını havaya uçuracağına dair tehdidini takiben Charles de Gaulle havaalanındaki güvenlik önlemlerini artırdı.
3 Ocak 1985 Beyrut Agence France Presse büroları bir bombanın patlaması sonucu büyük ölçüde hasar gördü.
3 Mart 1985 Paris Agence France Presse’i arayan kimliği belirsiz bir şahıs Orly havaalanına yapılan saldırıya katkıda bulunan üç terörist hakkındaki iddianame yüzünden, Fransa’nın dünya çapında çıkarlarına saldırılacağı tehdidini savurdu.
12 Mart 1985 Ottawa Ağır silahlı üç terörist Türkiye Büyükelçiliğine ani baskın düzenledi, Kanadalı bir güvenlik görevlisini görevi başında öldürdü. Ön kapıyı havaya uçurduktan sonra silahlı adamlar binaya girdi. Büyükelçi COŞKUN KIRCA kaçmayı başardı ancak ağır biçimde yaralandı. Büyükelçinin rehin alınan eşi ve kızı daha sonra serbest bırakıldı ve teröristler teslim oldu. ARA saldırının sorumluluğunu üstlendi. Ontario Yüksek Mahkemesi Kevork Marasliyan, Ohannes Noubarian ve Raffi Titizian isimli bu üç teröristi 31 Ekim 1986 tarihinde ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.
26 Mart 1985 Toronto Toronto şehrinin transit sisteminin havaya uçurulacağı tehdidi günün en yoğun saatinde bir kaos yaşanmasına sebep oldu. Tehdidi “Vatanımızın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu” üstlendi.
Kasım 1985 Brüksel Belçika polisinin özel anti-terör güvenlik ekibi Portekiz pasaportu taşımakta olan üç Ermeni teröristin NATO karargahındaki Türk görevli memurlarına saldırı planlarını açığa çıkartıp tutukladı.
28 Kasım 1985 Paris Fransız polisi “Ermenistan’ın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu- Devrimci Hareket (ASALA-RM)” adlı terör örgütünün lideri ABD vatandaşı Monte Melkonian’ı tutukladı. Polis, Melkonian’ın dairesinde silah, patlayıcı yapmaya yarayan aygıtlar, Fransa’ya uğrayacak Türk gemilerinin kalkış ve varış bilgilerini içeren zaman çizelgeleri ve Türkiye’nin Paris Büyükelçisi ADNAN BULAK’ın fotoğraflarını bulup el koydu.
Aralık 1985 Paris Paris’in önde gelen mağazalarından Gallerie Lafayette ve Printemps’da noel alışverişi yapmakta olan (on ikisi ağır olmak üzere) kırk bir kişi hemen hemen aynı anda meydana gelen ve mağazaları adeta ortadan ikiye bölen bomba patlamalarında yaralandı. Patlamaların ardından oluşan panikte 10.000 kadar insan kendini sokaklara attı. New York’ta
Yayınlanan Armenian Reporter Aralık 1985 tarihli 12. sayısında Fransız güvenlik yetkililerinin suçu işlemesi en muhtemel örgüt olarak ASALA’nın üzerinde dikkatlerini yoğunlaştırmış olduğu belirtildi. ASALA daha sonra her iki bombalama eyleminin de sorumluluğunu üstlendi.
23 Kasım 1986 Melbourne Saat 02:15 itibarı ile Türkiye Büyükelçiliği önünde patlama meydana geldi. Bir kişi (muhtemelen bombalama eylemini gerçekleştiren terörist) öldü, bir Avustralyalı yaralandı.’’

Türkiye Dışişleri Bakanlığının sitesinde bunlar varken, bizler Barack Obama’nın soykırım kelimesini kullanıp kullanmayacağını tartışıyoruz. Bu halin yanında ; Ermenistan’la sınırların yeniden açılacağını, Azerbaycan’ın haklı tepkilerini, soykırım denilirse İncirlik kapanır haberlerini, ABD Demokrat partisi milletvekillerinin yazdığı mektubu, Ermenilerin sınırın açılmasına karşı oldukları yalanlarını, Davutoğlu’nun Princeton Üniversitesinde, Obama’nın bilgeliğini tescil ettiği kahanetini, Edward Nalbaldyan’ın ‘’biz Babacanla hiçbir zaman soykırımı konuşmadık’’ gibi açıklamalarını, Anca’nın Türkiye’yi suçlamalarını, Ermenistan yetkililerinin farklı açıklamaları karşılığında, Dışişleri Bakanlığımızın suskun kalışını ve diğerlerini bir kenara not edelim.

Ve 1915 de Ermeniler tarafından katliama maruz kalan Türk ve Müslümanların sayısının kaç olduğunu birilerine soralım. Mister Barack Obama’da bugün Türkiye de. Bütün bunları bilerek de, 16 Nisan, olmadı 24 Nisanı bekleyelim. Umarım endişelerim beni yanıltır.Şimdilik genel bilgimizi yenileyelim,
Yaşanacakları yine paylaşırız…


KAYNAK:www.mfa.gov.tr
NOT : Kronolojik olayların içinde bulunan bazı detaylar kısaltılmış ve bazı imla yanlışlıkları tarafımdan kısmen düzeltilmiştir.

 

 

 

Cem Cüneyd Canan

Cem Cüneyd Canan © 2006 - 2018 Her hakkı saklıdır. Başa Dön